วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

คุณลักษณะของภาษา Pascal และ โครงสร้างของภาษา Pascal

 คุณลักษณะของภาษา Pascal
ภาษา Pascal จัดเป็นภาษาระดับสูง (High-Level language) อีกภาษาหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในวงการศึกษา เพราะเป็นภาษาที่มีลักษณะเด่นอยู่หลายด้าน เช่น
1. รูปแบบของคำสั่งเป็นภาษา English
2. คำสั่งมีความง่ายต่อการทำความจดจำ เช่นคำว่า Begin , End , Read , Write หรือคำสั่งอื่น ๆ
3. ลักษณะการทำงานของโปรแกรมจะเป็นการทำงานที่มีโครงสร้าง
4. มีการแปลคำสั่งแบบ Compile ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
5. เหมาะกับงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านวิทยาศาสตร์ทีมีการคำนวณ หรืองานทางด้านธุรกิจ แม้แต่งานทางด้านกราฟิกก็สามารถใช้ได้

โครงสร้างของภาษา Pascal
ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ
< ส่วนหัวโปรแกรม (Program Heading)
< ส่วนของการประกาศการใช้งาน (Declarations)
< ส่วนของคำสั่ง(Executable Statement)
ส่วนหัวโปรแกรม
จะเริ่มต้นด้วยคำว่า Program ........ และตามด้วยชื่อโปรแกรม เช่น Program    Test_Work1;  
หมายเหตุ
·        ชื่อของโปรแกรมต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
·        ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข แต่สามารถตามหลังภาษาอังกฤษด้วยตัวเลขได้
·        ห้ามเว้นวรรค และห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษอื่นใด ยกเว้น Underscore (_)
·        ห้ามซ้ำกับคำสงวน

ส่วนประกาศการใช้งาน
ซึ่งได้แก่การประกาศค่าต่าง ๆ ดังนี้
เลเบล (Labels), ค่าคงที่ (Constants), การนิยามประเภท (Type Definitions), ตัวแปร (Variable), โพรซิเจอร์และฟังก์ชัน (Procedure and Function)
ส่วนของคำสั่ง
ส่วนนี้นับว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่ให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ผู้เขียนโปรแกรมออกแบบไว้ ยกตัวอย่างคำสั่งเช่น Write, Writeln, Read, Readln เป็นต้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น